• 13 februari 2019
 • Vacaturennummer lv-68285
ALCANDER is in samenwerking met de jeugdcoöperatie JenS op korte termijn op zoek naar meerdere:

JEUGD- EN JONGERENWERKERS m/v
3 fte (deeltijd en voltijd zijn bespreekbaar)

Functie: Jeugd- en jongerenwerker in dienst bij Alcander en werkzaam in JenS
:Een leerarbeidsovereenkomst of traineeschap is ook bespreekbaar;
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk;
Aanstelling: vooralsnog tot 31-12-2019
Functie-indeling: schaal 8

Wie of wat is Alcander en JenS?
Alcander is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Heerlen. Als het nodig is, leren men-sen wat ze zelf kunnen doen om de regie over hun eigen leven te houden of weer terug te krij-gen. Alcander ondersteunt hen met activiteiten en diensten die hun deelname aan de maat-schappij stimuleert. Alcander staat dicht bij mensen en werkt zoveel mogelijk vanuit locatie in buurten en wijken.

JENS is een samenwerkingsverband van 7 bevlogen organisaties. Zij hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat zorg voor kinderen en jeugdigen beter kan én moet! Laagdrempeliger, meer in samenhang en goedkoper. JENS zoekt hiervoor nadrukkelijk de samenwerking op met (huis)artsen, scholen en verenigingen.
JENS is vanaf 1 januari 2019 dé organisatie die volledig uitvoering geeft aan het jeugd- en jongerenwerk, preventieprogramma’s, daghulpprogramma’s, logeren en ambulante begeleiding en behandeling.
Dit levert JENS in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

ALGEMENE KENMERKEN
Doel van de functie: het jeugd- en jongerenwerk richt zich op gedragsbeïnvloeding, leren aan-gaan van sociale verbindingen met anderen, zoals leeftijdgenoten, buurtbewoners en organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie. Dit betekent dat het jongerenwerk dwarsverbanden legt tussen de leefmilieus van het gezin/thuis, de school en de omgeving/buurt. De jeugd- en jongerenwerker geeft ondersteuning aan de doelgroep door het organiseren en uitvoeren van (groeps)activiteiten om de zelfstandig-heid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te vergroten. Dit alles in samenwerking met allerlei netwerkpartners binnen JenS.

TAKEN
 • Oriënteert zich op jongeren, legt contact, signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities;
 • Bespreekt deze wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep(en) intern;
 • Draagt bij aan werving van de doelgroep(en). Verzorgt publiciteit over het aanbod van de instelling;
 • Participeert in een netwerk en onderhoudt daarin contacten;
 • Onderhoudt actief het contact met jeugd- en jongeren en geeft inhoud van activiteiten vorm binnen bestaande plannen;
 • Verzorgt de programmering van activiteiten en draagt bij aan de vormgeving van projecten of diensten.
 • Voert activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben;
 • Begeleidt deelnemers bij activiteiten;
 • Beheert het budget en bewaakt het tijdspad. Denkt actief mee over de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening en verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden.
 • Signaleert, agendeert en pakt met relevante partners leefbaarheidsvraagstukken in de context van diversiteit en specifiek voor jeugd en jongeren op, draagt bij aan het tegengaan van sociale ongelijkheid en fungeert waar nodig als een schakel tussen de verschillende (leef)werelden.

Resultaat:
Projecten en diensten, specifiek voor jeugd en jongeren, zijn volgens plan vanaanpak uitgevoerd, zodanig dat geformuleerde doelstellingen zijn behaald. Verbindingen tussen jeugd- en jongeren en organisaties en het versterken van netwerken ten aanzien van sociale en fysie-ke vraagstukken in wijken/gebieden zijn aangepakt.

POSITIONERING
De jeugd- en jongerenwerker rapporteert aan de manager van de afdeling Jeugd- en jongeren-werk.

OPLEIDINGSNIVEAU EN VAARDIGHEDEN
 • Relevante opleiding op HBO-niveau;
 • Kennis en inzicht in ontwikkelingen in het werkveld;
 • Zelfstandig, flexibel en stressbestendig;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Creativiteit voor het organiseren en vorm geven van SCW activiteiten;
 • Je bent een teamplayer;
 • Sterke organisatorische kwaliteiten;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten een registratie;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Bereidheid tot bijscholing met betrekking tot de gevraagde eisen
 • Sociale vaardigheden voor het leggen van contact, het aangaan van betekenisvolle relaties, het stimuleren tot participatie en actief burgerschap, het verbinden van netwerken, het ver-sterken van de mogelijkheden en talenten van mensen en het aansturen en toerusten van vrijwilligers.

SOLLICITATIES VÓÓR 27 FEBRUARI RICHTEN AAN:
Alcander, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 303, 6400 AH Heerlen.
Liefst via de mail: asluijs@welzijnsgroep.nl
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Karima Sedki: ksedki@alcander.nl
045-2042030.

Werving:
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor externe kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen.

Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst