• 9 oktober 2019
 • Vacaturennummer lv-71741
Impuls Logo IMPULS KERKRADE IS OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR EEN:

2 FTE JEUGD- EN GEZINSWERKERS M/V

2 x 36 uur per week (deeltijd is bespreekbaar)

Functie: Jeugd- en gezinswerker
Ingangsdatum: vanaf 1 november 2019 of zo spoedig mogelijk
Aanstelling: vooralsnog voor de duur van 1 jaar
Functie-indeling: schaal 8


DOEL VAN DE FUNCTIE
De werker begeleidt en ondersteunt gezinnen (ouders en jeugdigen tot 18 jaar, inclusief hun sociale netwerk) vraaggericht bij het bereiken van hun eigen doelen op het gebied van opvoe-den en opgroeien. De begeleiding is gericht op het vergroten van de kracht van het gezin. In-dien de geboden begeleiding niet volstaat organiseert de werker specialistische zorg en voert dan de regierol. Daarnaast ondersteunt de werker beroepskrachten in het onderwijs en kinder-opvang bij vragen over opgroeien en opvoeden en verzorgt (weerbaarheids-)trainingen.

TAKEN:
Bereikbaarheid organiseren
 • Organiseert laagdrempelige bereikbaarheid;
 • Is direct beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding, voorkomt wachtlijsten;
 • Is extern gericht en zichtbaar en toegankelijk voor gezinnen die ondersteuning nodig hebben;
 • Is ondernemend en bedenkt nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken;
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk.
Hulpverlening bieden
 • Inventariseert samen met jeugdige en ouders (cliëntsysteem) de hulpvraag;
 • Onderzoekt de eigen kracht en mogelijkheden van het gezin in relatie tot de hulpvraag;
 • Stelt een hulpverleningsplan op, eventueel in overleg met interne en/ of externe disciplines;
 • Biedt outreachende hulpverlening op maat;
 • Reageert flexibel op, in een casus, optredende plotselinge omstandigheden;
 • Informeert de klant correct en volledig in begrijpelijke taal en toetst of de informatie wordt be-grepen;
 • Staat open voor een diversiteit aan normen, waarden en gedragsregels;
 • Weet om te gaan met weerstand en agressie;
 • Schat mogelijke (veiligheids)risico's in het kader van de Jeugdwet in en raadpleegt daar waar nodig tijdig collega's en/ of leidinggevende;
 • Kent de grenzen van de eigen professie en handelt hier naar;
 • Registreert conform procedures, houdt daarbij expliciet rekening met het privacy protocol. Resultaat: Uitvoering geven aan primair proces; inventariseren, analyseren, opstellen en uitvoe-ren van hulpverleningsplan
Eigen kracht en mogelijkheden van het cliëntsysteem versterken
 • Werkt overeenkomstig ‘1 Gezin 1 Plan’;
 • Is gerichtheid op het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en ouders;
 • Versterkt met de begeleiding de sociale systemen rond het gezin (netwerkactivering).
 • Voert uit en begeleidt in groepswerk zoals de trainingen Kies en Rost en Water uit. Het gaat hierbij om het geven van trainingen, het voorbereiden maar ook het uitvoeren van intakes en nazorg voor en na de training. Tevens wordt verwacht dat de medewerker hierin nauw samen-werkt met collega’s jongerenwerk en eventuele andere samenwerkingspartners.
Samenwerken in de keten
 • Schakelt tijdens het hulpverleningstraject voortdurend tussen de eigen rollen (partner, hulpver-lener, regisseur) en de mogelijkheden in de nulde tot tweede lijn;
 • Zet tijdige vormen van specialistische hulp in;
 • Bewaakt de grenzen van de hulpverlening, waarbij de veiligheid van minderjarigen in elk geval een essentiële invalshoek is;
 • Schakelt in crisissituaties tijdig door;
 • Bewaakt voortdurend het overzicht van het cliëntsysteem, de regiefunctie van de ouder en de eigen regiefunctie;
OPLEIDINGSNIVEAU EN VAARDIGHEDEN
Kennis
 • HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Social Work of Pedagogiek);
 • Kennis van en inzicht in het hulpverleningsaanbod en de sociale kaart;
 • Kennis van ontwikkelingen in het sociale domein;
 • Kennis van de Jeugdwet en geregistreerd SKJ.
 • Kennis van groepstrainingen zoals Rost en Water en/of Kies is een pré

Specifieke kenmerken
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren;
 • Sociale vaardigheden, nodig voor het bieden van hulp en begeleiding aan jeugdigen (en hun omgeving) in een intermenselijke situatie en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten.
 • Stressbestendig om effectief te blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel;
 • Flexibel voor het aanpassen van de eigen gedragsstijl om het gestelde doel te bereiken;
 • Integriteit voor het handhaven van binnen de beroepsgroep geldende sociale en ethische normen;
 • Buiten de kaders kunnen denken en flexibel kunnen inspelen op actuele vraagstukken rond-om zorg en hulp in de wijk;
Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: mevrouw Masha Reintjens, project-manager Transformatie Jeugd. Telefoon: (045) 5456351 of 045-5602575.

SOLLICITATIES VÓÓR 18 OKTOBER 2019 EN RICHTEN AAN:
Welzijnsgroep Parkstad Limburg, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 271, 6400 AG Heerlen, liefst per mail: asluijs@welzijnsgroep.nl

Werving:
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor externe kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen.