• 13 februari 2019
 • Vacaturennummer lv-68288
ALCANDER is in samenwerking met de jeugdcoöperatie JenS op korte termijn op zoek naar meerdere:

JEUGD- EN GEZINSWERKERS m/v
4 fte (deeltijd en voltijd zijn bespreekbaar)

Functie: Jeugd- en gezinswerker in dienst bij Alcander en werkzaam in JenS
:Een leerarbeidsovereenkomst of traineeschap is ook bespreekbaar;
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
Aanstelling: vooralsnog tot 31-12-2019
Functie-indeling: schaal 8

Wie of wat is Alcander en JenS?
Alcander is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Heerlen. Als het nodig is, leren men-sen wat ze zelf kunnen doen om de regie over hun eigen leven te houden of weer terug te krij-gen. Alcander ondersteunt hen met activiteiten en diensten die hun deelname aan de maat-schappij stimuleert. Alcander staat dicht bij mensen en werkt zoveel mogelijk vanuit locatie in buurten en wijken.

JENS is een samenwerkingsverband van 7 bevlogen organisaties, waaronder Alcander. Zij hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat zorg voor kinderen en jeugdigen beter kan én moet! Laagdrempeliger, meer in samenhang en goedkoper. JENS zoekt hiervoor nadrukkelijk de samenwerking op met (huis)artsen, scholen en verenigingen.
JENS is vanaf 1 januari 2019 dé organisatie die volledig uitvoering geeft aan het jeugd- en jon-gerenwerk, preventieprogramma’s, daghulpprogramma’s, logeren en ambulante begeleiding en behandeling. Dit levert JENS in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

ALGEMENE KENMERKEN
De kern van de functie Jeugd- en Gezinswerker behelst het in dialoog met ouders en jeugdige vanuit een integrale blik voortdurend op maat opschalen en afschalen van de begeleiding van ouders en jeugdigen, daarbij handelend vanuit verschillende rollen: partner, hulpverlener, regis-seur. Essentieel is dat de Jeugd- en Gezinswerker niet aanbodgericht is, gebaande paden durft te verlaten en de professionele ruimte weet te benutten.

DOEL VAN DE FUNCTIE
De Jeugd- en Gezinswerker begeleidt en ondersteunt gezinnen (ouders en jeugdigen tot 18 jaar, inclusief hun sociale netwerk) vraaggericht bij het bereiken van hun eigen doelen op het gebied van opvoeden en opgroeien. De begeleiding is gericht op het vergroten van de kracht van het gezin. Indien de geboden begeleiding niet volstaat organiseert de Jeugd- en Gezins-werker specialistische zorg. De Jeugd- en Gezinswerker voert dan de regierol. Daarnaast on-dersteunt de Jeugd- en Gezinswerker beroepskrachten in het onderwijs en in de kinderopvang bij vragen over opgroeien en opvoeden.

ORGANISATORISCHE POSITIE
De Jeugd- en Gezinswerker ressorteert hiërarchisch onder de manager van de afdeling, waar-binnen de functie is gepositioneerd. De Jeugd- en Gezinswerker geeft zelf geen leiding.

RESULTAATGEBIEDEN
Bereikbaarheid organiseren
 • Organiseert laagdrempelige bereikbaarheid;
 • Is direct beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding, voorkomt wachtlijsten;
 • Is extern gericht en zichtbaar en toegankelijk voor gezinnen die ondersteuning nodig hebben;
 • Is ondernemend en bedenkt nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken;
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk. Onderhoudt daartoe onder meer contact met pe-dagogische basisvoorzieningen.
Resultaat: Gezinnen die ondersteuning nodig hebben weten de Jeugd- en Gezinswerker te vin-den voor ondersteuning en begeleiding en de Jeugd- en Gezinswerker beschikt over een rele-vant netwerk.

Hulpverlening bieden
 • Inventariseert samen met jeugdige en ouders (cliëntsysteem) de hulpvraag;
 • Onderzoekt de eigen kracht en mogelijkheden van het gezin in relatie tot de hulpvraag;
 • Stelt een hulpverleningsplan op, eventueel in overleg met interne en/ of externe disciplines;
 • Biedt outreachende hulpverlening op maat, wat betekent dat ondersteuning wordt geboden die qua aard en frequentie aansluit bij de mogelijkheden van het cliëntsysteem en voorziet in de behoefte;
 • Reageert flexibel op, in een casus, optredende plotselinge omstandigheden;
 • Informeert de klant correct en volledig in begrijpelijke taal en toetst of de informatie wordt be-grepen;
 • Staat open voor een diversiteit aan normen, waarden en gedragsregels;
 • Weet om te gaan met weerstand en agressie;
 • Schat mogelijke (veiligheids-)risico's in het kader van de Jeugdwet in en raadpleegt daar waar nodig tijdig collega's en/ of leidinggevende;
 • Kent de grenzen van de eigen professie en handelt hier naar;
 • Registreert conform procedures, houdt daarbij expliciet rekening met het privacy protocol. Resultaat: Uitvoering geven aan primair proces; inventariseren, analyseren, opstellen en uitvoe-ren van hulpverleningsplan.
Eigen kracht en mogelijkheden van het cliëntsysteem versterken
 • Werkt overeenkomstig ‘1 Gezin 1 Plan’;
 • Is gerichtheid op het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en ouders; Vergroot het probleemoplossend vermogen van het cliëntsysteem;
 • Versterkt met de begeleiding de sociale systemen rond het gezin (netwerkactivering).
 • Voert uit en begeleidt in groepswerk uit. Het gaat hierbij om het geven van trainingen, het voorbereidi3en maar ook het uitvoeren van intakes en nazorg voor en na de training. Tevens wordt verwacht dat de medewerker hierin nauw samenwerkt met collega’s jongerenwerk en eventuele andere samenwerkingspartners.
Resultaat: Het bieden van systeemgerichte en integrale ondersteuning voor alle leefdomeinen aan ouders en jeugdigen, waarbij de ondersteuning inspeelt op eigen kracht, eigen mogelijkhe-den en sociaal netwerk.

Samenwerken in de keten
 • Schakelt tijdens het hulpverleningstraject voortdurend tussen de eigen rollen (partner, hulp-verlener, regisseur) en de mogelijkheden in de nulde tot tweede lijn; - Zet tijdige vormen van specialistische hulp in;
 • Bewaakt de grenzen van de hulpverlening, waarbij de veiligheid van minderjarigen in elk ge-val een essentiële invalshoek is;
 • Schakelt in crisissituaties tijdig door;
 • Bewaakt voortdurend het overzicht van het cliëntsysteem, de regiefunctie van de ouder en de eigen regiefunctie;
Resultaat:
Het voeren van regie binnen de clientsituatie en hierbinnen waar mogelijk inzetten van eigen netwerk en waar nodig inzetten en organiseren van specialistische hulp (tweede lijn) op zo'n manier dat voor de situatie passende hulp wordt geboden door de aangewezen disci-pline.

Deskundigheid bevorderen
 • Onderhoudt de eigen professionele deskundigheid qua kennis, vaardigheden én houding;
 • Deelt kennis en ervaringen tijdens casuïstiekbespreking, werkbegeleiding en collegiale con-tacten;
 • Signaleert scholingsbehoeften mede vanuit de casuïstiek en maakt gebruik van intercollegi-aal consult en feedback;
 • Is in staat tot kritische zelfreflectie, uitgaand van een realistisch zelfbeeld.
Resultaat: Inzicht hebben, en houden, in eigen sterkten en zwakten. Op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten, zodoende beter te presteren.
Profiel van de functie

Kennis
 • HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Social Work);
 • Kennis van en inzicht in het hulpverleningsaanbod en de sociale kaart;
 • Kennis van ontwikkelingen in het sociale domein;
 • Kennis van de Jeugd-wet en geregistreerd SKJ.

Specifieke kenmerken
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met jeugdigen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het begeleidingsplan.
 • Sociale vaardigheden, nodig voor het bieden van hulp en begeleiding aan jeugdigen (en hun omgeving) in een intermenselijke situatie en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten.
 • Stressbestendig om effectief te blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstel-ling of tegenspel;
 • Flexibel voor het aanpassen van de eigen gedragsstijl om het gestelde doel te bereiken;
 • Integriteit voor het handhaven van binnen de beroepsgroep geldende sociale en ethische normen;
 • Buiten de kaders kunnen denken en flexibel kunnen inspelen op actuele vraagstukken rondom zorg en hulp in de wijk;
 • Zelfinzicht en zelfontwikkeling voor het hebben van zicht op eigen sterktes en zwaktes en op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten.
SOLLICITATIES VÓÓR 27 FEBRUARI RICHTEN AAN:
Alcander, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 303, 6400 AH Heerlen. Liefst via de mail: asluijs@welzijnsgroep.nl
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Masha Reintjens: mrein-tjens@alcander.nl, 045-2042030.

Werving:
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor externe kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen.

Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst